Gestió Integral Obra
Subestació Eixample
Fecsa-Endesa


Barcelona
2008